WikiPedFie - Informační technologie

Studentská rada informačních technologií

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zpracovani_zp:zpracovani_zp

View page as slide show

Zpracování závěrečných prací

Tento návod byl aktualizován k 1. 3. 2020. Prosím sledujte veškeré změny v opatřeních děkana, rektora apod. Je možné, že některé části tohoto dokumentu již neplatí!

Tato wiki stránka vznikla na přání mých spolužáků. Jedná se o sesbírané zkušenosti při psaní BP na PedF UK. Tato stránka není oficiálním zdrojem PedF UK a není možné na ni brát zřetel v případě nesouladu s předpisy. — Jan Vais 2018/03/07 21:31

Relevantní dokumenty pro psaní závěrečných prací

Vždy kontrolujte nejaktuálnější OPAD / [https://www.cuni.cz/UK-8794.html|OR]), někdy se mění i několikrát do roka!

Formát

Vybrané články a odstavce OPAD 37/2017

Čl. 6

Rozsah závěrečné práce

 1. Minimální rozsah vlastního textu závěrečné práce včetně mezer a poznámek pod čarou je:
  1. 72 000 znaků u bakalářské práce;
  2. 108 000 znaků u diplomové práce;
  3. 144 000 znaků u rigorózní práce;
  4. 180 000 znaků u disertační práce
Čl. 7

Náležitosti a členění závěrečné práce

 1. Závěrečná práce má náležitosti, které jsou řazeny v tomto pořadí:
  1. titulní list,
  2. prohlášení o originalitě vlastního textu,
  3. případné poděkování,
  4. případný abstrakt v jazyce práce a klíčová slova v jazyce práce,
  5. abstrakt v českém jazyce a klíčová slova v českém jazyce,
  6. abstrakt v anglickém jazyce a klíčová slova v anglickém jazyce,
  7. obsah,
  8. vlastní text (úvod, jednotlivé části a závěr),
  9. případný seznam používaných zkratek,
  10. seznam použitých zdrojů,
  11. případný seznam příloh a přílohy.
 2. Titulní list obsahuje následující údaje:
  1. název univerzity (Univerzita Karlova) bez použití znaku,
  2. název fakulty (Pedagogická fakulta),
  3. název pracoviště, kde byla práce zadána,
  4. označení druhu práce (např. Diplomová práce),
  5. název práce v jazyce práce, v anglickém jazyce, a v případě, že jazyk práce není čeština, také název v českém jazyce,
  6. jméno a příjmení studenta či uchazeče,
  7. případně název studijního programu a oboru, v němž je student zapsán, jméno vedoucího práce/školitele se všemi tituly,
  8. rok odevzdání.
Čl. 8

Úprava textu práce

 1. Při zpracování se vychází z aktuální platné normy pro úpravu písemností ČSN 01 6910 a zvyklostí oboru….

Odevzdání

Datum odevzdání a obhájení závěrečných prací pro akademický rok 2017/18

Období Datum odevzdání Datum obhajoby
Leden nejpozději do 06. 12. 2019 od 11. 11. 2019 do 06. 12. 2019
Červen nejpozději do 17. 04. 2020 od 23. 03. 2020 do 17. 04. 2020
Září nejpozději do 13. 07. 2020 od 01. 06. 2020 do 19. 06. 2020

Odevzdání elektronicky prostřednictvím SIS. Katedry mohou ještě drobně upravovat předpisy, například mohou vyžadovat papírový výtisk.

V případě obhajoby v září je třeba se přihlásit k SZZ o měsíc dříve než je termín odevzdání BP/DP!

Vybrané články a odstavce OR 72/2017

čl. 5 odst. 1

Soubory, které jsou ukládány do systému k závěrečné práci (vlastní text práce, errata, autoreferát/teze dizertační práce), jsou přijímány pouze ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A) úrovně buď 1a (dle ISO 19005-1:2005), nebo 2u (dle ISO 19005-2:2011). Výjimku tvoří příloha práce, která se řídí pravidly uvedenými v odstavcích 2 až 5.

POZOR! Některé textové editory (například MS Word 2007) neumějí exportovat PDF ve formátu PDF/A. Je lepší si tento postup vyzkoušet předem. Více podrobností zde

Tipy & triky

Citace

Předpisy neurčují, jakým systémem má být práce citována, pouze odkazují na „zvyklosti v oboru“. Zvykem je používat normu ČSN ISO 690, ale není důležité, jestli je použit Harvardský systém, Číselný odkaz nebo Průběžné poznámky. Nejlepším řešením je poradit se s vedoucím práce, co je zvykem na dané katedře.

Vhodné je využívat aplikaci Citace.com, která umožňuje jednoduše spravovat seznam citací. Je také možné využít přihlašovacích údajů UK (CAS) - není nutné vytvářet vlastní účet.

Repozitář závěrečných prací

Příklady BP

Pro správnou inspiraci z (ne)obhájených závěrečných prací je důležité sledovat oba posudky. Většinou napoví, co bylo dobře a co špatně.

LaTeX

Pedagogická fakulta sama nemá šablonu pro nástroj LaTeX. Jako jedno z možných řešení je využít šablon MFF UK. Tyto šablony je potřeba upravit tak, aby odpovídaly vzorům PedF UK.

:!: Než začnete psát v LaTeXu, vyzkoušejte si export do PDF/A ve verzi 1a nebo 2u, není to bohužel tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Jako jedno z možných řešení je pro opravu PDF použít Adobe Acrobat Pro DC měl by umět přeužit PDF LaTexu do správného formátu.

Kontrola plagiátů

Zkušenosti

KITTV - průběh obhajoby

 1. Obhajoby probíhají typicky v R013B (Zelená učebna).
 2. Komise má většinou 10-15 členů.
 3. Obhajoba probíhá s podporou prezentace, většinou není příliš spěch, takže je možné pro prezentování použít i vlastní notebook, ale samozřejmě je lepší využít přímo počítač v učebně.
 4. Na samotnou prezentaci je 10 minut.
 5. Následuje čtení posudků - vedoucí, oponent.
 6. Student může reagovat na posudky resp. na otázky z posudků.
 7. Předseda komise vyzve přítomné k položení doplňujících otázek a otevře diskusi.
 8. Po skončení diskuse jsou všichni nečlenové komise požádáni k opuštění místnosti.
 9. Jakmile skončí porada komise, je studentovi sdělena výsledná známka.
 • Většinou není příliš spěch, je tedy možné použít pro prezentaci vlastní notebook - doporučuji předem domluvit s předsedou komise.
 • Obhajoby (až na část, kdy komise jedná o známce) jsou veřejné, je vhodné se zajít podívat dříve, než budete obhajovat vlastní závěrečnou práci.
 • Je vhodné si fungování prezentace vyzkoušet dříve než při samotné obhajobě, určitě není problém požádat kohokoliv z vyučujících o vpuštění do učebny.
1)
Děkuji M. Kozubovi za možnost uvádět jeho BP.
zpracovani_zp/zpracovani_zp.txt · Poslední úprava: 2020/03/01 15:27 autor: Jan Vais